មនុស្ស 1 ក្នុងចំណោម 7 នាក់នៅប្រទេសហុងកុងជាមហាសេដ្ឋី

ហុងកុងមានមហាសេដ្ឋីមួយលាននាក់នៅឆ្នាំមុន ចំនួននោះគឺបានកើនឡើង 15%។ ប្រហែលជា 68000នាក់នៃមហាសេដ្ឋីទាំងនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 10 ដុល្លារហុងកុងដែរ... Read More...

Latest Articles

This is an optional last block with pagination