ហុងកុងមានមហាសេដ្ឋីមួយលាននាក់នៅឆ្នាំមុន ចំនួននោះគឺបានកើនឡើង 15%។ ប្រហែលជា 68000នាក់នៃមហាសេដ្ឋីទាំងនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 10 ដុល្លារហុងកុងដែរ។​ នេះបើយោងតាមការសិក្សារបស់ CityBank នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។

ការសិក្សានេះឲ្យនិយមន័យមហាសេដ្ឋីគឺជាមនុស្សដែលមាន ប្រាក់បញ្ញើ, មូលនិធិទៅវិញទៅមក, និងភាគហ៊ុននិងមូលបត្របំណុល ទាំងអស់សរុបជួបគ្នាគឺ 1 លានដុល្លារហុងកុង ឬស្មើនឹង 127,430 ​USD។

ការកើនឡើងនៃចំនួនមហាសេដ្ឋីនេះគឺបណ្ដាលមកពីការឡើងថ្លៃនៃ តម្លៃភាគហ៊ុននិងតម្លៃអចលនទ្រព្យ។ តម្លៃភាគហ៊ុនបានឡើង 31 ភាគរយរីឯតម្លៃអចលនទ្រព្យវិញគឺបានឡើងដល់ 14 ភាគរយនៅឆ្នាំ 2017។

Hong Kong