រូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគិតជាច្រើនដង


បឹងនៅមុខផ្ទះនេះ

View Of My Parents' Backyard This Morning

 

គោយន្តកិនស្រូវនៅវាលស្រែប្រៀបដូចនឹង concert This Huge Concert Crowd Is Actually A Cotton Picker At Night

 

ព្រាបពីរនេះដែលឈរនៅលើបង្កាន់ដៃ

Pic Of Two Plump Pigeons Perched On The Ledge But Ended Up Getting A Picture Of Two Massive Pigeons Looking For Their Car

ឆ្កែបាត់ខ្លួនមួយកំណាត់

Long Dog With A Section Missing

 

ពេលព្រះអាទិត្យនៅចំកណ្ដាលពេកធ្វើឲ្យគ្មានស្រមោល ហាក់ដូចជានៅក្នុងហ្គេម

When The Sun Is Directly Overhead In Hawaii, It Looks Like A Bad Video Game Render

 

កញ្ចក់នេះធ្វើឲ្យឡាននោះដូចកំពុងតែលក់នំបុ័ង

Mirage Of Coffee Shop Window Makes It Look Like This Car Sells Pies Out Of The Boot

 

ទិដ្ឋភាពមើលចេញពីតង់នេះធ្វើឲ្យដូចរូបនេះកាត់តអញ្ចឹង

This Photo From Inside A Tent Looks Like Photoshop F*ckery

 

ការផ្លាតរបស់កញ្ចប់នេះធ្វើអោយដូចស្វានិងកំពុងតែថតសែលហ្វី

I Took A Picture Of A Monkey And The Glare Made It Look Like It Was Taking A Wicked Selfie

 

ក្មេងទាហានកំពុងតែចុះហ្វឹកហាត់

They Look Like Tiny Men Training In The Pool

 

 

ជុំឆ្មាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអ្វី

My Fiance Took This Pic That Makes The Cat Look Like He's Made Out Of A Head And Just One Massive Arm

 

មនុស្សសេះ

My Sister Looks Like A Female Centaur

 

ឥដ្ឋដចំឡែកនៅវិហារនេះ

This Pattern Makes It Look Like The Floor Suddenly Drops Off

 

បុរសកំពុងតែឆេះ

This Photo Of Me Standing Behind A Grill Looks Like I'm On Fire

 

សត្វគោនេះធ្លុះឬមិនធ្លុះ

This Watusi Bull Looks Transparent Through It's Spots

 

ចាបលើប្រកាន់ដៃមួយទៀត

Perspective

 

កណ្ដូបយក្សនៅក្នុងទីក្រុង

Tried To Take A Photo Of A Grasshopper On My Windshield, But It Looks Like Its Giant And Destroying The Town